Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Zarządzenie wewnętrzne 1/2024

Zarządzenie Dyrektora

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie

Nr 1/2024 z dnia 2 stycznia 2024 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego dochodów i wydatków na 2024 rok.

§ 1.

Zgodnie z Uchwałą nr 520/LXXIX/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 19 grudnia 2023
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przechlewo na rok 2023 zatwierdzam do stosowania
i wykonania plan finansowy dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie.

§ 2.

Integralną częścią planu finansowego OSiR w Przechlewie stanowi:

1. Plan finansowy na 2024 rok OSiR w Przechlewie – Wydatki i Przychody.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi zakładu budżetowego OSiR w Przechlewie i głównemu księgowemu Centrum Usług Wspólnych Gminy Przechlewo.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2024.

 

  •  

  •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS