Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Klauzula informacyjna monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO- informuję, że:
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie, ul. Człuchowska 60, 77-320 Przechlewo reprezentowany przez Dyrektora OSiR.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym skontaktować się można za pomocą adresu e-mail iodo@przechlewo.pl
3. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie.
4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:
- pole namiotowe OSiR,
- obszar wjazdu do OSIR-u.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e (RODO) oraz  art. 9 a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
6. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
7. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrania) maksymalnie do 14 dni od dnia nagrania o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów odrębnych, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 
8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
9. Na zasadach i w zakresie określonym w RODO oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, osobom objętym monitoringiem przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do czynności przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  •  

  •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS