Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Zarządzenie wewnętrzne 3/2024

    Zarządzenie Nr 3/2024
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie

z dnia 8.02.2024 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości i powołania komisji przetargowej   

                                                                     

Na podstawie § 8 Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie przyjętego uchwałą nr 335/XLVII/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 1 marca 2022 oraz na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Przechlewo nr 206/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie

Zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Zarządzam przeprowadzenie przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej wraz z wiatą gastronomiczną  ( ŚT 291/1) o powierzchni użytkowej 200 m2, położonej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie, przy ulicy Człuchowskiej, na działkach pola namiotowego 1019/9, obręb 0010 Przechlewie na prowadzenie działalności gastronomicznej w sezonie letnim w latach 2024-2025r.

 

  1. W celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję przetargową  w składzie :

                  1. Dariusz Szopiński - przewodniczący Komisji

                  2. Bożena Wasiniewska – zastępca przewodniczącego Komisji

                  3. Natalia Pilarska - członek Komisji

                    zwaną w treści zarządzenia „komisją”.

§ 2

Ustalenia Komisji podlegają zatwierdzeniu przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji   w Przechlewie.

           §3

Komisja ulega rozwiązaniu po podpisaniu umowy z wybranym  Uczestnikiem przetargu na mocy niniejszego paragrafu.

           § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor OSiR,

Michalina Krasowska

  •  

  •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS