Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Zarządzenie wewnętrzne 2/2024

Zarządzenie wewnętrzne nr 02/2024

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie

z dnia 08.01.2024 roku

 

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Sportu              i Rekreacji w Przechlewie.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Z 2015, poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 130 § 1 i 2 Kodeksu Pracy (tj. Dz.U. 2014, poz. 1502  z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 22.01.2024 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie- za dzień 06.01.2024.

§ 2

O ustalonym dniu wolnym od pracy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przechlewie informuje pracowników i interesantów poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor OSiR

 

Michalina Krasowska

  •  

  •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS