Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Przetarg na dzierżawę wiaty gastronomicznej.

Przechlewo, dnia 09.01.2024 r.

 

  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej wraz             z wiatą gastronomiczną ( ŚT 291/1) o powierzchni użytkowej 200 m2, usytuowanej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie, przy ul. Człuchowskiej 60, na działkach: nr pola namiotowego 1019/9, obręb 0010 Przechlewo z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w sezonie letnim w latach 2024-2025 r.

 

 

 1. Organizator przetargu.

Organizatorem przetargu jest:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie

ul. Człuchowska 60

77-320 Przechlewo

e-mail: dyrektor@osir.przechlewo.pl

www.osir.przechlewo.pl

tel. 608 816 798

godziny urzędowania:  Poniedziałek - Piątek: 7.00-15.00

zwany dalej Ośrodkiem

 

 1. Opis i cel przedmiotu dzierżawy.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej wraz z wiatą gastronomiczną (ŚT 291/1) o powierzchni użytkowej 200 m2, usytuowanej na terenie Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Przechlewie, przy ul. Człuchowskiej 60, na działkach: nr pola namiotowego 1019/9, obręb 0010 Przechlewo.

Przedmiotem przetargu jest prowadzenie działalności gastronomicznej w sezonie letnim    w latach 2024 i 2025 r.

 

 1. Termin dzierżawy.

Sezon letni 2024r. od 26.04.2024 do 30.09.2024. Sezon letni 2025r. Od 30.04.2025- 30.09.2025.

Czynsz dzierżawne płatny będzie do 10 dnia każdego miesiąca dzierżawy, po przedłożeniu faktury.

 

 1. Warunki przetargu.

 

1. W przetargu mogą brać udział osoby prowadzące działalność gospodarczą, mające zdolność do czynności prawnych lub ich pełnomocnicy.

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 500 zł do dnia 09.02.2024 r. do godz. 15.00 na rachunek bankowy OSIR w Przechlewie nr 73 9326 0006 0060 2363 2000 0010.

 z oznaczeniem „przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej wraz z wiatą gastronomiczną”

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy OSIR  w Przechlewie.

 1. Kwota wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego wynosi:

1)  19,00 zł brutto miesięcznie za m ² przedmiotu dzierżawy, w okresie zawartym  w pkt.3

2)  w miesiącu kwietniu 2024- 10 % ceny brutto miesięcznie za m² przedmiotu dzierżawy, stawki zawartej w pkt. 4.3., w miesiącu maju i wrześniu 50% ceny brutto miesięcznie za m ² przedmiotu dzierżawy, stawki zawartej w pkt. 4.3.

4. Postąpienie wynosi 1 zł.

5.  Jeżeli Uczestnik, który wygrał przetarg odmówił podpisania umowy wadium nie podlega zwrotowi.

6. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu w terminie siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu przelewem na konto uczestnika przetargu. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

 1. Przetarg odbędzie się dnia 12.02.2024 r. o godz. 12.15 w siedzibie OSiR Przechlewo.
 2. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty prosimy składać pisemnie na adres Organizatora tj.: w Ośrodek Sportu i Rekreacji    w Przechlewie, ul. Człuchowska 60, 77-320 Przechlewo w terminie do 12.02. 2024 r. do godz. 11.00.

9. Wzór umowy dzierżawy omawiany podczas oględzin miejsca dzierżawionego.

10. Osoba zamierzająca wziąć udział w przetargu zobowiązana jest przedłożyć komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:

1) potwierdzenie wniesienia wadium,

2) dowód tożsamości, ewentualnie właściwe pełnomocnictwo,

3) wydruk z rejestru/ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej.

11. osoba zamierzająca wziąć udział w przetargu nie może posiadać zadłużenia względem Gminy Przechlewo.

12. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez wskazania przyczyny.

 

 1. Przebieg przetargu.

 

 1. Nad prawidłowym przebiegiem przetargu oraz nad przestrzeganiem postanowień niniejszego ogłoszenia czuwa Komisja Przetargowa wyznaczona przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 2. Przetarg rozpoczyna się w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu pkt. 4.7.
 3. Komisja przetargowa odmawia udziału w przetargu osobie/podmiotowi, który:
  1. nie spełnia warunków przetargu zawartych w ogłoszeniu;
  2. zgłosił się po wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie;
  3. nie przedłożył Komisji Przetargowej danych i dokumentów określonych  w ogłoszeniu lub dane są niekompletne bądź nieczytelne.
 4. Przetarg wygrywa uczestnik, który zgłosił najkorzystniejsze warunki dzierżawy przedmiotu przetargu określone w ogłoszeniu o przetargu.
 5. Przetarg może zostać zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.
 6. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował cenę wyższą od ceny wywoławczej.
 7. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół, podając w nim rozstrzygnięcie przetargu wraz  z uzasadnieniem. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.
 8. Przetarg uważa się za nieważny, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden  z uczestników nie zaoferował ceny czynszu wyższej od ceny wywoławczej, a także jeżeli Komisja Przetargowa stwierdziła, że żaden z uczestników przetargu nie spełnia warunków przetargu. W takim wypadku następuje unieważnienie przetargu przez wniosek od Komisji Przetargowej przedłożony Dyrektorowi OSiR.
 9. Stawka czynszu dzierżawnego brutto miesięcznie za m ² osiągnięta w przetargu stanowi stawkę czynszu dzierżawy brutto miesięcznie za m² za jeden miesiąc dzierżawy.
 10. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy do dnia 29.02.2024 r.
 11. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu, a także zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

 

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie,

Michalina Krasowska

 

 

 •  

 •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS